OLUŞUM KESİCİ ALETLER VE MUTFAK EŞYALARI SANAYİ TİCARET PAZARLAMA LTD.ŞTİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ve İŞLENMESİ POLİTİKASI

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 20. maddesi uyarınca; herkes kendisi ile ilgili kişisel verilerin korunmasını talep etme hakkına sahiptir. Bu hak, kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)  doğrultuda hazırlanan bu Politika’nın amacı KVK Kanunu düzenlemelerine ilişkin yükümlülüklere uyumun sağlanmasıdır.

Bizimle paylaştığınız kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca korunması ve bu bilgilerin KVKK’ya uygun kullanımı en önemli önceliklerimiz arasında yer almaktadır. Kişisel veriler gizlidir ve ‘’Oluşum Kesici Aletler Ve Mutfak Eşyaları Sanayi Ticaret Pazarlama Ltd.Şti’de bu gizliliğe riayet etmektedir. Kişisel verilere şirket içinde ancak yetki verilmiş kişiler ulaşabilir.

Web Sitesi’nde sunulan hizmetlerden yararlananlar bütün bu şartları okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Politika’da değişiklik yapılması halinde, Politika Kullanıcı’ya herhangi bir yöntemle sunulduğu tarihte yürürlük kazanır.

 1. Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasının amacı

 Bu doküman KVKK uyarınca şirket web sitesi kullanıcılarını, çalışanları, yatırımcıları, müşterileri ve tedarikçileri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Toplanan kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Oluşum Kesici Aletler Ve Mutfak Eşyaları Sanayi Ticaret Pazarlama Ltd.Ştitarafından aşağıda yer alan amaçlarla işlenebilmektedir:

Oluşum Kesici Aletler Ve Mutfak Eşyaları Sanayi Ticaret Pazarlama Ltd.Şti”nin yürüttüğü ticari ve ticari olmayan faaliyetlerin mevzuata ve Şirket politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için Şirket’imizin iş kolları tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi;

Oluşum Kesici Aletler Ve Mutfak Eşyaları Sanayi Ticaret Pazarlama Ltd.Şti ‘nin insan kaynakları faaliyetlerinin planlanmasına ve icrasına destek olunması;

Oluşum Kesici Aletler Ve Mutfak Eşyaları Sanayi Ticaret Pazarlama Ltd.Şti.’nin,  iş ilişkisi içerisinde olunan gerçek ve tüzel kişilerin ticari ve hukuki emniyetinin sağlanması;

Oluşum Kesici Aletler Ve Mutfak Eşyaları Sanayi Ticaret Pazarlama Ltd.Şti.’nin ticari itibarının ve oluşturduğu güvenin korunması.

 1. Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili temel kurallar ve kategorilere ilişkin açıklamalar

Veri işlenilenin muvafakatine bağlı olarak veri sahibinin; kimlik bilgilerini, e-posta adresi, telefon numarası gibi iletişim bilgilerini,  VERBİS hizmetlerin ifa edilmesi için gerekli olabilecek ve KVKK ve ilgili tüm mevzuat uyarınca kişisel veri sayılan sair bilgileri toplayabilecektir. Kullanıcı, kendi arzusu doğrultusunda paylaştığı verilerin işbu Politika’da belirtilen kapsamda, belirtilen amaçlarla işlenmesine açıkça muvafakat etmektedir.

Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma: “Oluşum Kesici Aletler Ve Mutfak Eşyaları Sanayi Ticaret Pazarlama Ltd.Şti.”, topladığı ya da kendisine diğer şirketlerden gelen verilerin kaynağını sorgular ve bunların hukuka uygun ve dürüstlük kuralları çerçevesinde elde edilmesine önem verir. Bu çerçevede “Oluşum Kesici Aletler Ve Mutfak Eşyaları Sanayi Ticaret Pazarlama Ltd.Şti”in sunduğu hizmetleri satan üçüncü taraflara (acentelerin ve diğer aracı kurumların da) kişisel verilere korunması amacıyla gerekli uyarı ve bildirimleri yapar.

Doğru ve gerektiğinde güncel olma: “Oluşum Kesici Aletler Ve Mutfak Eşyaları Sanayi Ticaret Pazarlama Ltd.Şti.”, kurum bünyesinde bulunan bütün verilerin doğru bilgi olmasına, yanlış bilgi içermemesine ve nihayet kişisel verilerde değişiklik olduğu takdirde bunları kendisine iletildiği takdirde güncellemeye önem verir.

Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme: KVKK uyarınca, kişisel verileriniz sadece açıklandığı çerçevede; işlenecek, kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilerle paylaşılabilecektir.

İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: Sinerji Bıçak sadece verileri işlendikleri amaçla sınırlı ve hizmetin gerektirdiği ölçüde kullanır.

Azami tasarruf süresi : İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ;“Sinerji Bıçak”, sözleşmeler kaynaklı verileri Kanunun ihtilaf çıkma süreleri, ticaret, vergi, iş hukukunun gereklilikleri kadar bünyesinde muhafaza eder. Buna karşın bu amaçlar ortadan kalktığında veriyi siler ya da anonimleştirir.

III. Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarıyoruz?

Toplanan kişisel verileriniz; KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Oluşum Kesici Aletler Ve Mutfak Eşyaları Sanayi Ticaret Pazarlama Ltd.Şti tarafından aşağıda yer alan amaçlarla;

İş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hukuken yetkili kamu kurumu ve kuruluşlarına ve hukuken yetkili özel hukuk kişilerine hukuki yetki dâhilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak  aktarılabilmektedir:

Oluşum Kesici Aletler Ve Mutfak Eşyaları Sanayi Ticaret Pazarlama Ltd.Şti ‘in yürüttüğü ticari faaliyetlerin mevzuata ve Şirket politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için Şirket’imizin iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi;

Oluşum Kesici Aletler Ve Mutfak Eşyaları Sanayi Ticaret Pazarlama Ltd.Şti ‘in kısa, orta ve uzun vadede ticari politikalarının tespit edilmesi, planlanması ve uygulanması;

Oluşum Kesici Aletler Ve Mutfak Eşyaları Sanayi Ticaret Pazarlama Ltd.Şti ‘in insan kaynakları faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi ile icrasına destek olunması;

Oluşum Kesici Aletler Ve Mutfak Eşyaları Sanayi Ticaret Pazarlama Ltd.Şti in ve iş ilişkisi içerisinde olunan gerçek kişilerin ticari ve hukuki güvenliğinin sağlanması;

Oluşum Kesici Aletler Ve Mutfak Eşyaları Sanayi Ticaret Pazarlama Ltd.Şti in ticari itibarının, müşteri çevresinin ve oluşturduğu güvenin korunması.

 1. Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması

Kişisel veriler sadece Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun izninin bulunduğu yabancı ülkelere aktarılabilir.

 1. Veri Sahibi Olarak KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız Nelerdir?

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklar, www.kvkk.gov.tr adresinde VERBİS ana sayfası içerisindeki ”sicil sorgulama” bölümünden görüntülenebilecektir.

KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak Şirketimiz, kişisel veri sahibinin yapmış olduğu başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır.

Kişisel veri sahibinin başvurusu aşağıda belirtilen durumlarda reddedilebilecektir:

 • Diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engellemesi
 • Bilginin kamuya açık bir bilgi olması
 • Başkalarının gizliliğini tehlikeye atması
 • KVK Kanunu uyarınca kapsam dışında kalan hallerden birinin mevcut olması
 1. Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

Şirketimiz, kişisel veri sahibinin açık rızası ile veya KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde öngörülen hallerde açık rıza olmaksızın kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri işleyebilmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi

Şirketimiz kişisel veri işleme faaliyetlerini KVK Kanunu’nun 5. maddesinde ortaya konulan veri işleme şartlarına uygun olarak yürütmektedir bunlar;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 • Kişisel veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 • Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi:

Şirketimiz, hukuka aykırı olarak işlendiklerinde ayrımcılık yaratma riski taşıyan özel nitelikli olarak belirtilen kişisel verilerin işlenmesinde KVK Kanunu’nun 6. maddesinde ortaya konulan veri işleme şartlarına uygun olarak yürütmektedir. Özel nitelikli kişisel verilerin kişisel veri sahibinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır. Ancak, KVK Kurulu tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması kaydıyla, aşağıdaki hallerde kişisel veri sahibinin açık rızası olmamasına rağmen özel nitelikli kişisel verileri işlenebilecektir:

Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi:

Kişisel sağlık verileri; KVK Kurulu tarafından öngörülecek yeterli önlemleri almak, genel ilkelere uygun davranmak, sır saklama yükümlülüğü altında bulunmak kaydıyla aşağıda sıralanan şartlardan birinin varlığı halinde işlenebilecektir:

 • Kişisel veri sahibinin yazılı açık rızası
 • Kamu sağlığının korunması
 • Koruyucu hekimlik
 • Tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi
 • Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi

Sağlık ve Cinsel Hayat Dışındaki Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

Bu kapsamdaki veriler, kişisel veri sahibinin açık rızasının bulunması veya kanunlarda öngörülen hallerde mümkün olacaktır.

VII. Kişisel Verilerinizin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonimleştirilmesi

KVK Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca, kişisel verilerin ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler re’sen veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine Şirketimiz tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Gizlilik ve Veri Güvenliği

KVKK uyarınca, kişisel verileriniz sadece muvafakat verdiğiniz çerçevede; işlenecek, kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilerle paylaşılabilecektir.

Kişisel veriler gizlidir Oluşum Kesici Aletler Ve Mutfak Eşyaları Sanayi Ticaret Pazarlama Ltd.Şti. KVKK’nın 12. maddesine uygun olarak, kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir Oluşum Kesici Aletler Ve Mutfak Eşyaları Sanayi Ticaret Pazarlama Ltd.Şti tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve müşterilerimizin ve verisi işlenilenlerin mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması ve şirket içinde de veri koruma politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır.